Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

KOTLEBA UŽ PRE SYSTÉM NEPREDSTAVUJE ŽIADNU HROZBU - Koalícia Spoločne za Slovensko  

 

Charakteristika Kotlebu z 27. októbra 2015 v stv2
 https://youtu.be/d0v3VwWhRi8


Je zrejme, že vytvoreniu spoločného postupu pronárodných resp. proslovenských síl vo voľbách v roku 2016 sa systému podarilo úspešne zabrániť najmä vďaka M. Kotlebovi, ktorý svoju nadprácu pre systém potvrdil okrem iného aj tým, že v rozpore so zákonom vyžaduje od kandidátov na poslancov do NR SR výpis z registra trestov vydávaný represívnou zložkou tohto systému- Generálnou prokuratúrou SR, z ktorej sa stala zločinecká organizácia zakrývajúca zločiny politikov a na na podnet ktorej bola rozpustená politická strana Slovenská pospolitosť, ktorej bol Kotleba predsedom.

Potvrdzuje to aj výmena banera na webovej stránke ĽSNS s pôvodným textom Odvahou proti systému za názov strana Mariána Kotlebu z čoho je jasné, že Kotleba je už súčasťou systému.

Všetci  tí, ktorí ešte nestratili odvahu  niečo zmeniť na súčasnom prehnitom systéme idú do vopred prehratej bitky. Bude to mať však svoj význam z hľadiska  budúceho vývoja v kontexte so zmenami v celej Európe.

Jednými z týchto statočných, ktorým sa podarilo dohodnúť na koalícii s názvom
Spoločné za Slovensko sú politické strany Nový parlament, Právo a spravodlivosť a Slovenská ľudová strana. Pre tých, ktorí by mali záujem o kandidatúru sú na stiahnutie potrebné dokumenty, keďže termín predloženia  je 6. 12. 2015.
http://www.spolocnezaslovensko.sk/


Nový parlament http://www.novyparlament.sk/ Predseda: Jozef Behýl
Právo a spravodlivosť http://www.pravoaspravodlivost.eu/ Predseda: Po ukončení politickej činnnosti Petra Puškára bude zvolený na zjazde strany
Slovenská ľudová strana http://www.hsls.sk/ Predseda: Andrej Trnovec
Čestné prehlásenie kandidáta - koalícia
Čestné vyhlásenie kandidáta
S pozdravom,    Za Boha a národ!  Verní sebe, svorne napred!  
Andrej Trnovec <trnovec@hsls.sk> predseda SR SĽS

Čestné prehlásenie – vyhlásenia kandidáta do volieb NR SR - 2016 za Koalíciu:  „SPOLOČNE ZA SLOVENSKO“

1) Dolu podpísaný kandidát za koalíciu politických strán „ SPOLOČNE ZA SLOVENSKO“  súhlasím a budem presadzovať spoločné ciele, programové vyhlásenia koalície a plniť sľub občanom SR. Taktiež sa zaväzujem, že budem vyvíjať činnosť k dosiahnutiu čo najlepšieho výsledku vo voľbách do Národnej Rady Slovenskej Republiky (ďalej len NR SR) – 2016 a po získaní  mandátu voličmi vo voľbách do NR SR -2016 - ako ich zástupca budem presadzovať najmä záujmy Slovenskej republiky a ich občanov. Svojim podpisom:
"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."
Budem konať za spoločnú koalíciu „SPOLOČNE ZA SLOVENSKO v súlade so svojim sľubom v súlade s koaličnou zmluvou a s programovým vyhlásením spoločnej koalície, v súlade s dohodnutými podmienkami medzi koaličnými partnermi upravené v spoločnej koaličnej zmluve a zároveň vyhlasujem ako nominant za jednotlivé politické strany, sľubujem na svoju česť, že sa neodchýlim a nezneužijem svoje postavenie ani ako poslanec NR SR v prípade získania mandátu od voličov za spoločnú koalíciu „ SPOLOČNE ZA SLOVENSKO“ a  neodchýlim sa od programového vyhlásenia spoločnej koalície. Nebudem uprednostňovať iné záujmy, alebo svoje záujmy pred spoločnými záujmami Slovenskej Republiky a jej občanov.

2) Preberám záväzok za spoločnú koalíciu „SPOLOČNE ZA SLOVENSKO“ pri získaní mandátu v NR SR v rámci svojej cti, že budem presadzovať zásady a princípy koaličných partnerov v súlade s koaličnou zmluvou smerujúc na blaho občanov – zvyšovania životnej úrovne občanov, ekonomický a hospodársky rast Slovenskej Republiky, uprednostňovať občianske a ľudské práva pred politickými právami. Zabezpečovať vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike a dbať na ochranu práv a právom chránených záujmov občana. Mandát bude vykonávať osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia na prospech Občana SR.

3) Ako kandidát  za spoločnú koalíciu „ SPOLOČNE ZA SLOVENSKO“  sa zaväzujem, že budem uprednostňovať vždy záujmy občanov SR pred akýmikoľvek  inými snahami poškodzovania a ohrozovania Slovenských občanov pred inými zahraničnými vplyvmi a v rámci medzinárodnej politiky budem presadzovať diplomatickú politiku pred agresiou. Cnosťou môjho  konania bude budovanie mierového, zvrchovaného, demokratického, právneho a spravodlivého štátu - Slovenskej republiky.  Zároveň sa zaväzujem na iniciatívu,  ktoré sa neviaže na nijakú ideológiu, avšak budem konať v presadzovaní ľudských hodnôt, uznávajúc tradície, kultúru Slovenska.

4) Ako kandidát za spoločnú koalíciu „SPOLOČNE ZA SLOVENSKO“  sa zaväzujem presadzovať čo najviac demokratických prvkov a princípov v Slovenskej Republike, ochranu ľudských práv a slobôd občana,  presadzujúc aj zmenu volebného systému a zákonodarnej iniciatívy, medzi ktoré patrí  priama voľba poslancov aj do NR SR vrátane nezávislých kandidátov (občanov) a ich odvolateľnosť v prípade porušenia a odchýlenia sa od sľubov (volebných programov)  prezentovaných vo voľbách, alebo konanie zvolených zástupcov, ktoré je v rozpore so záujmami občanov Slovenskej republiky, ako sú konania proti zvrchovanosti,  konanie v rozpore s princípmi právneho a spravodlivého štátu, konanie proti ľudským právam a konanie v rozpore s mierovými princípmi Slovenskej republiky.

5) Ako kandidát za spoločnú koalíciu „SPOLOČNE ZA SLOVENSKO“ sa zaväzujem presadzovať prijímanie návrhov na  zmenu ústavy a zákonov Slovenskej republiky tak, aby zákonodarná iniciatíva bola v čo najväčšej miere daná občanom priamo a to prostredníctvom „ REFERENDA“  a to najmä v zásadných medzinárodných a vnútroštátnych záujmoch občanov Slovenskej republiky, ktoré sa ich priamo dotýkajú alebo môžu priamo dotýkať. Vykonávať iniciačnú zmenu smerujúcu k občianskemu právu „moc pochádza od občana“ a to najmä iniciovať zmenu Ústavy SR, aby občania prostredníctvom referenda boli jediní oprávnení vykonávať prijímanie a zmeny Ústavy SR tak, že  „Ústava SR musí byť prijatá a menená výlučne iba referendom“. Ctiť si zásadu, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú priamo (referendom) alebo  ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov v súlade s ich mandátom. Iniciovať zmenu zákona o „Referende“ vrátane zmeny Ústavy SR tak, že  bude dostupnejšie a jednoduchšie zvolanie referenda občanmi, aby „Občania - voliči mali právo vyvolať referendum o akejkoľvek otázke, najmä v zahraničnej politike a obrane zvrchovanej - mierovej Slovenskej republiky“.

6) Ako kandidát za spoločnú koalíciu „SPOLOČNE ZA SLOVENSKO“ budem pracovať v hraniciach svojho mandátu, ku ktorému som sa zaviazal.  Budem vykonávať svoju činnosť tak, že občania - voliči musia byť plne a transparentne informovaní o rozhodnutiach, prijatých (bez referenda) zastupiteľskými orgánmi na ktoré ich splnomocnili občania vo voľbách. Ako zvolený zástupca z mojej kandidatúry budem iniciovať zmenu zákona, že volení zástupcovia musia byť odvolateľní kedykoľvek v priebehu svojho mandátu, keď o tom rozhodnú ich voliči. Zákonodarná a výkonná moc musí byť dôsledne oddelená a výkonná moc musí byť podriadená zákonodarnej, súdna moc musí byť nezávislá a oddelená (odluka od politickej moci) od zákonodarnej a výkonnej moci a súdna moc musí byť podriadená zákonodarnej moci.

7) Ako kandidát po mojom zvolení za zástupcu do NR SR budem presadzovať, aby každý komu bola zverená moc v štátnych a samosprávnych orgánoch bol rovný s občanmi Slovenskej Republiky a budem odstraňovať akúkoľvek deformáciu spoločnosti. Vyhlasujem, že budem presadzovať zrušenie akejkoľvek imunity poslanca NR SR, ale aj nedotknuteľnosť - imunitu zástupcov v iných štátnych organoch. Zaväzujem sa presadzovať zavedenie trestnoprávnej a hmotnoprávnej zodpovednosti na všetkých úsekoch riadenia – zodpovedných osôb za vedenie štátnej správy a samosprávy. Zaväzujem sa presadzovať zmenu v právnych predpisoch Slovenskej Republiky tak, aby boli jednoduchšie pre občana a odstraňovali byrokraciu spoločnosti.

8) Vyhlasujem, že sme sa dohodli na spoločnom postupe, vo verejnom záujme, v prospech všetkých občanov Slovenska, na zmenách života a riadenia slovenskej spoločnosti. Vyhlasujem a súhlasím so spoločným názvom koalície politických strán a ich spoločných kandidátov - koaličnej zmluvy a koaličnej spolupráce, ktorý vystihuje všetky spoločné ciele, tak politických – zmluvných strán ako aj mňa kandidáta : „SPOLOČNE ZA SLOVENSKO“ Odmietame doterajšiu činnosť politikov a parlamentných strán, ktorí svojou činnosťou zadlžili Slovensko a tisíce ľudí priviedli ku všeobecnej neistote, beznádeji a chudobe. Mojím a naším spoločným cieľom je predložiť občanom a plniť taký program, ktorý zásadne zmení politické a spoločenské riadenie a celkovo ozdraví Slovenskú Republiku. Súhlasím a spoločne sme sa zhodli na spoločných zásadách a princípoch spoločnej koalície v týchto oblastiach:
- Nový volebný systém
- Zmena zahraničnej politiky
- Posilnenie referenda
- Decentralizácia moci
- Zmena daňového a odvodového systému
- Vlastenecký charakter vzdelávania – posilnenie a podpora vzdelávania a praktickej výučby.
- Zlepšovania, budovanie vyššej životnej úrovne všetkých občanov SR

9) Vyhlasujem ako kandidát za spoločnú koalíciu „SPOLOČNE ZA SLOVENSKO“, že budem dodržiavať, presadzovať základné občianske práva a slobody a to vychádzajúc z občianskeho práva občanov na:
- ochranu občana,
- ochranu zdravia
- ochranu rodiny, žien a materstva
- ochrana deti a mládeže
- ochranu suverénneho a mierového Slovenska,
- ochranu ľudských práv,
- ochranu súkromné vlastníctva a osobného majetku,
- ochranu bývania
- ochranu pred chudobou
- ochrane pred diskrimináciou
- ochranu národnokultúrnych hodnôt  Slovenska
- a najmä ochrana a  právo na dôstojný život každého jedinca v Slovenskej spoločnosti.

Presadzovanie týchto cieľov našej spoločnej dohody s občanmi vidíme vo vlastenectve, morálke, ľudskosti a najmä posilnenia práv občanov SR.

II.

Ja dolu podpísaný kandidát do volieb NR SR – 2016 v Slovenskej Republike za koalíciu politických strán „SPOLOČNE ZA SLOVENSKO“ vyhlasujem, že nepoznám a nemám žiadnu zo zákonných  prekážok upravených v Zákone č. 180/2014 Z. z.  byť voleným a spĺňam všetky zákonné predpoklady byť voleným do volieb Národnej Rady Slovenskej Republiky , ktoré sa budú konať 05. marec 2016.

a) Vyhlasujem, že neexistuje prekážka práva mojej osoby byť volený ako kandidát na spoločnej kandidátnej listine v súlade s § 6 – Prekážky práva byť volený
„a) výkon trestu odňatia slobody, - b) právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, - c) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony“

b) Spĺňam podmienky uvedené v §43 - Právo byť volený. – „Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.“

c) Pripájam vlastnoručne podpísané vyhlásenie v súlade s § 50 ods.4 písm. a)vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený,“ – Zároveň prehlasujem a beriem na vedomie v súlade so zákonom o podmienkach a výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že ak kandidát  v súlade s § 51 ods. 2 písm. d) ak je uvedený (kandidát) na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 50 ods. 4 písm. a); ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách - Štátna komisia, ktorá preskúmava predložené kandidátne listiny najneskôr 80 dní predo dňom konania volieb. Preskúmavanie kandidátnych listín vykonáva štátna komisia prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru.

Ja dolu podpísaný kandidát som si vedomý toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.

Dobrý deň
vospolok,

včera som sa stretol s mladým človekom, ktorý sa angažoval v snahách o
spájanie a spoločný postup v nastávajúcich voľbách a zároveň aj bol
adresátom mojej hromadnej odpovede na odboku a nepriame útoky na našu
výzvu. Rozprávali sme sa a analyzovali situáciu a v rozhovore prišla reč
aj na to ako som poradil kandidátovi na Kotleba strane či je alebo nie
je zo zákona vyžadovaný výpis z registra trestov a podobne a tak prišla
mimovoľne reč aj na moju odpoveď a vyplynulo, že nevie si stiahnuť súbor
z posledného prepojenia v mojej odpovedi. A tak ma napadlo, že Vám ho
prepošlem aj keď sa o to vlastne nikto z Vás nezaujíma - ale opäť pre
pokoj mojej duše. Možno Vás napadne pre samých seba rozobrať si prečo tá
ďakovná óda ...

Prišla reč aj na vládnuceho národného socialistu a mladého národného
socialistu, ktorý chce nahradiť toho čo má všetky páky v rukách.
Samozrejme reč neprišla na kampaň, ktorá proti tomu súčasnému je
pripravená, pretože predmetom diskusie bolo spájanie kresťanských síl.
Uisťoval som ho iba o tom, že útok nebude vedený na kandidátov, pretože
by to malo efekt ako keď vládnuci národný socialista odvolá už
nepohodlného ministra, či predsedu parlamentu.

Nevdojak ma pri písaní tohto textu napadla historická linka z cárskeho
Ruska cez zvrhnutie cárizmu/ruského cára slobodomurármi, Kerenského
dočasnú vládu, bielu armádu, slobodomurármi ovládané československé
légie, precitnutie cárskych generálov zo slobodomurárskeho sna - admirála
Kolčaka (nedávno v slovenských televíziach opakovali ruský film o ňom) a
nástup Lenina, Džeržinského a popraveného Trockého - tam mi myšlienky
zablúdili vzhľadom na existujúcu kandidujúcu stranu Odvaha-Veľká národná
a proruská koalícia a jej šance, pretože sme v rozhovore samozrejme
rozoberali aj naše minimálne šance. A reč prišla aj na otázku, že ktorý
z národných socialistov má medzi sebou viac aktívnych katolíkov.
Alebo na zásady, trvanlivosť a nemennosť postojov, ktorá je možná práve
z dôvodu ich prirodzenosti a teda aj aktuálnosti v každej i novej
situácii a pod. čo je krčmovými voličmi nechápané ...

No, ale opäť by to bola ďaľšia nečítaná e-pošta adresovaná tým, ktorých
to nezaujíma ...

   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS
             
Hlavná stránka