Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

ZLOČINCI ZODPOVEDNÍ ZA GENOCÍDU CELÝCH SKUPÍN OBČANOV SLOVENSKA A SOCIÁLNE SAMOVRAŽDY CHCÚ DOHNAŤ K SMRTI OBČIANSKEHO AKTIVISTU VLADIMÍRA PAVLÍKA !      

Exekútorka JUDr. Maria Hlavňova z Košíc, vydala po dohode so sudcovskou mafiou v Považskej Bystrici upovedomenie o začatí  nezákonnej a neprípustnej exekúcie na odstránenie článkov z internetovej stránky www.necenzuroven.net a z tohto dôvodu dala príkaz banke v ktorej má účet  dôchodca Vladimír Pavlík na jeho blokovanie.  Úmysel týchto justičných a exekútorských vrahov, ktorí už dohnali k sociálnej samovražde mnohých občanov na Slovensku je  jasný – spôsobiť týmto psychickým nátlakom a ekonomickou likvidáciou zhoršenie jeho zdravotného stavu a smrť, keďže je známe, že Vladimír Pavlík mal pred niekoľkými rokmi vážnu mozgovú príhodu a v súčasnosti musí užívať z tohto dôvodu lieky.

Konajú tak  vedome  s chladnokrvným a bezohľadným vražedným úmyslom  pričom sú si vedomí, že porušujú zákon a exekučný poriadok, pretože exekúcia bez vykonateľného exekučného titulu nie je v žiadnom demokratickom a právnom štáte prípustná.  Takáto exekúcia je prípustná len v štáte, ktorí riadia zločinci prepojení s mafiami a takýto štát preto nemožno označiť inak ako zločinecký.

Na tuto  exekútorku bude podane trestné oznámenie pre pokus o úmyselné spôsobenie  zdravotnej ujmy s možným následkom smrti  a návrh  na zbavenie výkonu funkcie exekútora.

O tomto bezohľadnom hyenizme, aký nebol na Slovensku od čiaš veľkej hospodárskej krízy, budú informovane všetky média, veľvyslanectva, vrátané veľvyslanectva Ruskej federácie  a ľudskoprávne organizácie.

Keďže proti presile zločincov, ktorí sú krytí priamo mafiánskym ministrom vnútra a zločineckou vládou sa možno vzoprieť len tak ako v Slovenskom národnom povstaní proti nacistom, po partizánsky,  o prípade Vladimíra Pavlíka sa bude na informovať len označením iniciálkami V.K.

Vladimírovi Pavlíkovi hrozí smrť a nachádza sa v vo veľmi zlom zdravotnom stave. Za jeho prípadnú smrť ponesú zodpovednosť konkrétni zločinci, ktorým to niky nezabudneme a ktorým to nikdy  neodpustíme.

Vyzývame všetkých občanov Slovenska, ktorí nestratili svoju česť, aby sa pripojili k podpore Vladimíra Pavlíka, ktorý pre tento režim predstavuje skutočnú hrozbu čo je dôvodom útokov proti nemu nielen zo strany mafii ale aj zo strany rôznych falošných prorokov, ktorí sa hrajú na bojovníkov proti korupcii a pritom sledujú len svoje osobné ciele.

Pokiaľ dnes necháme týmto zločincom zlikvidovať Vladimíra Pavlíka, zajtra sa to stane aj vám, čoho dôkazom je, príprava zákonov obmedzujúcich slobodu zhromažďovania a slobodu prejavu. Poprípade ak vás nezlikvidujú ekonomicky a psychicky, dokopú vás maskovaní policajti v kuklách ako na proteste v Bratislave 20. júna 2015.  

Naši priatelia v zahraničí už na 25 000 adries po celom svete odosielajú elektronickou poštou správy o tomto zločineckom postupe. 
Pripojte sa k protestu aj Vy a pošlite e-mail exekútorke Hlavňovej na adresu:  hlavnova@exekutorka.sk

V. K.

Vladimír Pavlík, Orlove 75, 017 01 Považská Bystrica
                                                                                    
JUDr. Mária Hlavňová
Exekútorský úrad Košice
Hlavná 115
040 01 Košice
                                                                                             
 Považská Bystrica 23. 6. 2015

 EX 406/2015-8
Doporučene

 

 Námietka proti  trovám  nezákonnej exekúcie  sp. zn. EX 406/2015

V zmysle ust. § 200 ods. 1,  Zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov č. 233/1995 Z.z. podávam  v zákonnej lehote námietku proti trovám  exekúcie  sp. zn. EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015, ktorá je nezákonná pretože  pre exekúciu  neexistuje doposiaľ vykonateľný a právoplatný exekučný titul. Z tohto dôvodu je   exekúcia  neprípustná a v rozpore s exekučným poriadkom a ustanovením § 41 ods. 1 a § 42 ods. 1 exekučného poriadku. Nakoľko som  z nevedomosti zákona trovy exekúcie dňa 22. 6. 2015 uhradil, čím došlo k bezdôvodnému obohateniu exekútorky, žiadam o vrátenie sumy vo výške 173 eur.
Exekučný titul
§ 41
(1) Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.
§ 42
(1) Potvrdením o vykonateľnosti opatrí exekučný titul podľa § 41 ods. 1 súd, ktorý vo veci rozhodoval ako súd prvého stupňa.

Nakoľko nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 exekučného poriadku, a došlo k zákazu s nakladaním môjho majetku a obmedzeniu s čerpaním finančných prostriedkov z môjho bankového účtu, podávam sťažnosť Slovenskej komore exekútorov v zmysle ustanovenia § 218 a ods. 1 exekučného poriadku.
§ 44
(1) Exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom najneskôr do 15 dní od doručenia alebo odstránenia vád návrhu súdu (§ 45) a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Spôsob vykonania exekúcie je v hrubom rozpore s ustanovením § 62 a § 63 ods.  4 exekučného poriadku.

SPÔSOBY VYKONÁVANIA EXEKÚCIE
§ 62
Exekúciu možno vykonať len spôsobmi uvedenými v tomto zákone.
§ 63
 (4) Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať
a) vyprataním,
b) odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
c) rozdelením spoločnej veci,
d) uskutočnením prác a výkonov.
§ 64
Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 167 a 172). Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor tak, aby bol primeraný vymáhanej povinnosti a aby hodnota zabezpečeného majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej povinnosti.
Na základe uvedených dôvodov žiadam v zmysle ustanovenia § 50 od. 2, exekučného poriadku o doručenie námietky z 22. 6. 2015 a námietky proti trovám exekúcie zo dňa 23. 6. 2015 súdu v lehote najneskôr do piatich dní od doručenia účastníkom.
 Nakoľko som  z nevedomosti zákona trovy exekúcie dňa 22. 6. 2015 uhradil, čím došlo k bezdôvodnému obohateniu exekútorky, žiadam o vrátenie sumy vo výške 173 eur.

 

Vladimír Pavlík.   


http://medzicas.sk/vyprovokovanie-nepokojov-malo-ciel-obmedzit-slobody/

http://aktualne.atlas.sk/fico-chce-kvoli-extremistom-menit-zakon-toto-ich-ma-raz-a-navzdy-pribrzdit/slovensko/politika/
Fico chce kvôli extrémistom meniť zákon. Toto ich má raz a navždy pribrzdiť

Kukláči dokopali na zemi mladíka, ktorý sa nebránil
Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/7874350/kuklaci-dokopali-na-zemi-mladika-ktory-sa-nebranil.html#ixzz3dqr9lTMU


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka