Poďakovanie Úradu vlády SR za podanie trestného oznámenia      


32.

Podľa čl. 149 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, cit.: Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb".

Podľa platného právneho poriadku SR patrí medzi základné zásady trestného konania aj zásada oficiality a zásada legality.

Zásada oficiality je upravená v § 2 ods. 4 zákona č. 141/1961 Zb., v platnom znení (trestný poriadok) cit.: „ ak tento zákon neustanovuje niečo iné, postupujú orgány činné v trestnom konaní z úradnej povinnosti, musia trestné veci prejednávať čo najrýchlejšie a dôsledne zachovávať občianske práva zaručené ústavou."

Zásada legality je upravená v § 2 ods. 3 zákona č, 141/1961 Zb., v platnom znení (trestný poriadok) cit.: „prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, výnimky sú pripustené len podľa zákona alebo podľa vyhlásenej medzinárodnej zmluvy".

Orgánmi činnými v trestnom konaní sú: súd, prokurátor, vyšetrovateľ a policajný orgán.

Podľa § 3 ods.1) zákona NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu a zároveň podľa § 3 ods.2) tohto zákona je prokuratúra v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využívať všetky zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

Podľa § 4 zákona NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre pôsobnosť prokuratúry vykonávajú prokurátori okrem iného aj trestným stíhaním osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a dozorom nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania v rozsahu podľa osobitného zákona a v prípravnom konaní.