Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator

Ako dlhoročný riťolez Vladimíra Mečiara a bývalý primátor Považskej Bystrice Ľuboš Lackovič v zločinnom spolčení s Považskobystrickou sudcovskou zberbou cez podvody okrádajú mesto Považská Bystrica  

https://vk.com/vlado.pavlik

 
            V utorok 18. januára 2022 v okresnom periodiku POVAŽSKOBYSTRICKÉ NOVINKY číslo 3, na stranách 4-5, ktoré sú týždenníkom, bol uverejnený obsiahly článok pod nadpisom – Stanovisko mesta Považská Bystrica nielen k súdnemu sporu Manín PB s.r.o. Pred novembrom 1989 bola Považská Bystrica a Prievidza tým najzločineckejším centrom boľševickej mafie, eštebáckej mafie, policajnej mafie, prokurátorskej mafie a sudcovskej mafie. Po Novembri 1989 tieto zberby, ako jednu rodinu zastrešil zločinec, zlodej, neskorší zakladateľ ponovembrového štátneho terorizmu a špičkový paranoidný protislovenský škodca, Vladimír Mečiar. Konfident ŠtB, ktorý sa vozil so svojimi riadiacimi dôstojníkmi kpt. Mikšíkom a npor. Horňákom v Škode-Rapid BAO-64 16, z ktorého po dohode vyrábali nepriateľa socializmu, pričom, paradoxne, v celej republike nebolo takého nepriateľa socializmu, prenasledovaného ŠtB, s takými výhodami, ako mal on samotný.

Tieto mečiarovske prašiviny, samozrejme, počas jeho premiérovania, mali absolútnu moc aj v Považskej Bystrici, kde na funkcii primátora bačoval aj tento riťolezecký podvodník, zlodej a gauner, Ľuboš Lackovič. Ekonomické a morálne škody ktoré zberby okolo tejto mečiarovskej riťolezeckej prašiviny napáchali, mesto doteraz pociťuje, a následky sú príliš kruté. Pokiaľ by za všetko zlo, ktoré napáchal, by bol zaživa pribitý na drevený kríž, kde by skapíňal v tých najukrutnejších bolestiach, ani to by nebolo primerané.
Celé stanovisko mesta Považská Bystrica tu zverejňujem ako prílohu, ktorú by si mala podrobne prečítať nielen ministerka Kolíková, a rázne zatočiť s Považskobystrickou sudcovskou prašivinou, ale aj vedenie NAKA, a začať okamžite konať. Lebo v tom obsiahlom stanovisku mesta Považská Bystrica je toľko dôkazov, že všetky tie zberby okolo dlhoročného mečiarovskeho riťoleza, gaunera a podvodníka Lackoviča, by mali byť rozprášené cez trestné stíhania, s následným odsúdením.

Vladimír Pavlík

https://www.facebook.com/mestoPB/posts/5053186594737581

Mesto Považská Bystrica

10. januára o 18:11
  ·
?STANOVISKO MESTA POVAŽSKÁ BYSTRICA K SÚDNEMU SPORU S MANÍN PB, S.R.O. ?

Kostlivci zo skrine ešte nedoskákali, najnovším je súdny spor s Manín PB, s.r.o, ktorý sa ťahá 15 rokov

Mesto prehralo súdny spor so spoločnosťou Manín PB, s.r.o., dnešná iTV televízia, ktorý trval od roku 2007, ešte z čias primátora Miroslava Adameho. Dňa 28. decembra 2021 bol mestu doručený rozsudok Krajského súdu v Trenčíne, ktorým bola mestu uložená povinnosť uhradiť spoločnosti Manín PB, s.r.o. sumu 266 336,81 eur. Keďže rozpočet na rok 2022 bol schválený ako vyrovnaný, je potrebné na úhradu použiť prostriedky rezervného fondu. Toto si vyžaduje zmenu rozpočtu nad 50 tisíc eur, čo je výlučne v kompetencii mestského zastupiteľstva. To zasadne už tento týždeň.

Celý príbeh sa začal v roku 2005 za primátora Ľuboša Lackoviča, ktorý uzavrel zmluvu s prevádzkovateľom dnešnej iTV televízie, spoločnosťou Manín PB, s.r.o. Tá sa zaviazala zabezpečovať prevádzku spravodajského informačného kanálu a mesto jej za to malo platiť sumu vo výške 2 400 000 Sk ročne, čo je cca 80 000 eur.

Počas vrcholiacej volebnej kampane bol na rokovanie mestského zastupiteľstva predložený návrh na zmenu rozpočtu na rok 2006, ktorú 3. novembra 2006 mestské zastupiteľstvo schválilo. Prijaté uznesenie riešilo iba navýšenie rozpočtu na daný rok v oblasti propagácie mesta týkajúcej sa grantových schém a informovaní o výstavbe diaľnice. V uznesení zastupiteľstva ani počas diskusie poslancov nebola spoločnosť Manín PB, s.r.o. vôbec spomenutá a taktiež sa nerokovalo ani o navýšení prostriedkov pre túto televíziu. Napriek tomu po skončení mestského zastupiteľstva primátor Ľuboš Lackovič podpísal so spoločnosťou prevádzkujúcou televíziu dodatok k zmluve, ktorým sa na posledný štvrťrok 2006 navýšila platba pre televíziu o 250 000 Sk (cca 8 300 eur) na zabezpečenie propagácie.

KAMEŇ ÚRAZU

V komunálnych voľbách konaných v decembri 2006 Ľuboš Lackovič prehral a novým primátorom mesta sa stal Miroslav Adame. Ten zaradil do rozpočtu na rok 2007 pre túto televíziu sumu 80 000 eur, presne ako vyplývala z uzatvorenej zmluvy, nakoľko žiadne navýšenie sumy pre Manín PB (dnešná iTV) na ďalšie roky mestské zastupiteľstvo nikdy neschválilo. A tu vzniká kameň úrazu.

Konateľ spoločnosti Manín PB s.r.o., dnešnej iTV televízie, sa dožadoval platieb z dodatku aj za ďalšie štvrťroky v rokoch 2007, 2008 a následne. Vtedajší primátor mesta Miroslav Adame platby odmietol akceptovať. Konateľ iTV sa platieb začal dožadovať súdnou cestou a tým sa spustili pätnásťročné súdne spory, ktoré trvajú dodnes. Mesto spočiatku v tejto veci zastupoval advokát Marcel Péli, neskôr Ľubomír Fogaš.
Súdne spory sa za 15 rokov vyvíjali vždy podobne. Mesto Považská Bystrica na okresnej úrovni pravidelne prehrávalo, no Krajský súd v Trenčíne ako odvolací súd rozhodnutia okresu rušil a opakovane dal za pravdu mestu, že dodatok mal platiť len posledný štvrťrok roku 2006 a ďalej už nie. Zároveň zaviazal žalobcu, teda spoločnosť Manín PB, s.r.o k úhrade všetkých súdnych trov.

Spoločnosť Manín PB, s.r.o sa opakovane odvolávala, následne aj dovolávala na najvyšší súd, ktorý rozhodnutia po niekoľkých rokoch konania a dokazovania zrušil a všetko vrátil na opätovné konanie. Tento príbeh sa neustále opakoval 15 rokov.

Podstatou celého sporu bol výklad jedného jediného slova uvedeného v dodatku, a to slova „štvrťročne“. Mesto na čele s primátorom Miroslavom Adamem tvrdilo, že malo ísť o jedinú štvrťročnú platbu a žalobca tvrdil, že vďaka tomuto slovíčku má nárok na pravidelné platby a to napriek tomu, že sa nikdy nezmenila základná zmluva uzatvorená primátorom Ľubošom Lackovičom. V tej je jednoznačne napísané, že pôvodná suma sa nebude navyšovať. Okresný súd v Považskej Bystrici vždy nepochopiteľne akceptoval názor žalobcu, Krajský súd v Trenčíne takéto rozhodnutie odmietal a opakovane potvrdil názor mesta.

VIACERÉ NEZROVNALOSTI


Zmena nastala v roku 2018, kedy sudca okresného súdu v PB zobral za základ výpoveď vtedajšieho primátora Ľuboša Lackoviča a vtedajšej konateľky Gabriely Švecovej, ktoré potvrdil vo svojej výpovedi aj vtedajší poslanec Pavol Jurčík, že pri dohadovaní dodatku mali zámer, aby dodatok platil na trvalo. Okresný súd pritom odmietol výpovede vtedajšieho viceprimátora Jozefa Keruľa, ako aj poslankýň Jany Varhaníkovej a Marty Kaveckej, ktoré vypovedali, že o trvalom navýšení rozpočtu na základe dodatku pre spoločnosť Manín PB, s.r.o (iTV) sa nikdy nerokovalo ani nehlasovalo.

Okresný súd svojím postupom akoby odmietol vziať do úvahy zápisnicu a uznesenia z rokovania daného mestského zastupiteľstva 3. novembra 2006, vrátane prepisu vystúpení v diskusii, z ktorých úplne jednoznačne vyplýva záver, že o navýšení financií pre spoločnosť Manín PB, s.r.o. sa na danom rokovaní nehlasovalo. Dokonca pri prerokovaní zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením slovo televízia ani neodznelo. S týmto rozhodnutím okresného súdu sa pre nás nepochopiteľným spôsobom stotožnil aj krajský súd a po prvýkrát v roku 2021 zaviazal mesto zaplatiť spoločnosti Manín PB, s.r.o. žalovanú sumu.

Mesto sa bude dovolávať na najvyšší súd, nakoľko považuje pôvodné rozhodnutia krajského súdu za správne a musí podľa zákona využiť všetky právne možnosti na ochranu svojich záujmov.

Mesto navyše spochybňuje aj základnú zmluvu s danou televíziou, ktorá bola podpísaná primátorom Lackovičom bez verejného obstarávania, hoci takáto povinnosť už pred 15 rokmi vyplývala zo zákona. Veríme, že najvyšší súd rozhodnutie krajského súdu opätovne zruší a celá vec sa začne prejednávať odznova, no napriek tomu, nakoľko rozhodnutie krajského súdu je právoplatné, mesto musí danú sumu zaplatiť.
V roku 2021 je pre nás nepochopiteľné, že slovenské súdy za 15 rokov sústavne menia svoje rozhodnutia a nie je možné dovolať sa práva. Navyše je pre nás neakceptovateľné, že Okresný súd v Považskej Bystrici aj v inej veci dlhodobo odmieta rozhodnúť o platnosti zmlúv z čias primátora Lackoviča, napriek tomu, že mesto predkladá dôkazy, že na uzavretie týchto zmlúv bolo potrebné verejné obstarávanie, ktoré nikdy nebolo zrealizované. Ak by okresný súd rozhodol o neplatnosti týchto zmlúv, neexistovali by podobné absurdné súdne spory.

Toto nie sú jediní kostlivci, ktorí mestu po predchádzajúcich vedeniach zostali. Spoločnosť Manín PB, s.r.o. sa dožaduje ďalších platieb, celkovo vo výške niekoľko stotisíc eur a o ďalšie stovky tisíc eur sa s mestom súdi aj spoločnosť MTS, ktorá zabezpečovala vývoz a likvidáciu odpadu, ako aj niektoré komunálne služby.

Aj zmluva s touto spoločnosťou bola primátorom Ľubošom Lackovičom uzavretá bez verejného obstarávania a primátor Adame ju odmietol akceptovať. Vďaka tomu sa dodnes tieto súdne spory ťahajú.

Mesto Považská Bystrica urobí všetko pre to, aby bolo v spomenutých súdnych sporoch úspešné. Nikdy sa nemôžeme zmieriť s tým, aby sme boli nútení platiť obrovské finančné sumy za služby, ktoré mesto nechce a nepotrebuje. Už na súde sme argumentovali tým, že daný stav nevieme nazvať inak, ako tunelovaním mestského rozpočtu. Všetky tieto financie, o ktoré mesto prišlo a môže prísť „vďaka“ rozhodnutiam bývalých vedení mesta Považská Bystrica, by sa dali určite využiť inak a na prospech obyvateľov. Mesto je v súčasnosti ekonomicky silné, určite neskrachuje, no je nám ľúto, že musíme dodnes, ešte aj po pätnástich rokoch riešiť a naprávať zlé rozhodnutia našich predchodcov.

Mesto Považská Bystrica   PRINT RSS


             
Hlavná stránka