Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

POTVRDENÉ ! Smer-SD zakrýva svinstvo Dzurindu a Mikloša. Už chápeme Markízu v 1999. Droba+Kollár (SaS) a Lipšic (exKDH) na Ukrajine boli tiež...

Krátky komentár : 1. z textu jasne vyplýva, že štát nemá záujem o ochranu spotrebiteľa a chráni bankový sektor, nebankovky atď. (v texte ako "dodávateľ služieb"). Kecy ako "spotrebiteľ má pestrú paletu možností a dostatočné práva pred súdom v spotrebiteľskom konaní" považujem za totálnu neznalosť - pán nikdy v živote na takom súdnom konaní nebol. To je evidentné. Pretože práva dané súdnym (civilným) kódexom je jedna vec a realita v zmysle negovania, ignorácie a ovládania konania súdom v jednostranný prospech banky/nebankovky/korporácie napr. poistovne je druhá vec. Toto sa novým Kódexom CSP nezmenilo. Práve naopak - akékoľvek zastavené konanie vám v dovolaní Najvyšší súd odmietne. Takisto odmietne aj exekúciu - aj keď je protizákonná. Viac viď par. 420 a ďalšie CSP (160/2015).

2.  Jasne vidieť, na čo som sa pýtal (odobratie mandáu) a ešte presnejšie vidieť, kto koho chráni. Brixi bol aj poslancom mesta, preto ta koncovka kosice.sk . Cigán s Mikložom robili na Ukrajine činnosť s krytím diplomatickým pasom slovenského poslanca. Hádam nevyjde zistenie, že MZVaEZ im dalo oficiálny mandát pre činnosť na Ukrajine...diplomatický pas má celosvetovú platnosť.

3. Mezenská neodpovedala a iniciatíva žiadna.

On 02 Jun 2015, at 17:14, Brixi, Otto <Otto.Brixi@kosice.sk> wrote:
odpovedaj mu prosím ale iba v suvislosti s bodom jedna (pozn.: Brixi nariadil asistentovi neodpovedať na Dzurindu a Mikloša)
________________________________________
Odoslané: 2. júna 2015 13:16
Komu: otto_brixi@nrsr.sk; helena_mezenska@nrsr.sk
Predmet: navrh novelizacie a navrh na vyslovenie nedovery

Dobrý deň vám prajem,

1. je vhodné novelizovať absolútne protispotrebiteľskú právnu úpravu, ktorá sa nachádza vo Vyhláške o odmenách a náhradách advokátov. Týka sa § 11 ods. 2 zákona 655/2004.
V spotrebiteľ. spore je v drvivej väčšine spotrebiteľ "čiastočne úspešný". Táto právna úprava je pre mňa úplne nepochopiteľná, pretože sa doslovne vysmieva spotrebiteľom, kt. majú istinu veci do 1000 EUR, resp. cestou Centra PP do výšky min. mzdy (340 EUR).
Ak spotrebiteľ na plnej čiare prehraje, platí trovy PZ svojho advokáta on sám (trovy častokrát sú rovné alebo vyššie ako istina sporu). Ak je vysoký predpoklad, že aspoň čiastočne vyhraje (a toto sa posudzuje napr. Centrom PP), žiaden advokát mu neprevezme právne. zast. (taká je prax a pán poslanec Brixi je JUDr., teda je v obraze. Centrum PP iba vtedy, ak žiadateľ spĺňa mater. núdzu) .
Tu nejde o povinnosť advokáta zo  z. č. 586/2003, § 18, kde musí informovať klienta o cene právneho úkonu. Tu ide o totálnu bezzubosť § 11 ods. 2, duté porcelánové kladivo, pretože dodávateľ služieb veľmi dobre vie, že vec do 300 EUR (v prípade cez Centrum PP)  je "doma" a žiadneho súdneho domáhania sa práva zo strany spotrebiteľa nehrozí.. Advokáti sa radi vyhovárajú na čas. vyťaženosť, pretože vec do 800 - 1000 EUR je pre nich tarifne totálne nezaujímavá a toto takisto dodávatelia vedia.
Klientov, ktorí majú bank. poplatky alebo iné spotrebiteľské pohľadávky je kopec. Myslím, že aj št. rozpočet by potešilo, ak by sa doň nalialo hoci i len 1/10 zo 600 mil. EUR, ktoré banky zarobili na poplatkoch (nehovoriac o ďalších subjektoch) .

2. je potrebné navrhnúť odňatie mandátu poslancom Dzurinda a Mikloš, pretože sú poslancami NR SR - ich činnosť spočíva na území SR a nie na území Ukrajiny a plnenia úloh v prospech ukrajinského politického systému, ktorý je nastavený k privatizácii, prehlbovaniu chudoby a vojne oligarchov. Na výkon funkcie poradcov nedostali od občanov SR vo voľbách mandát.
Nebránime im vo výkone poradcov, nech sa páči - ale bez mandátu poslanca NR SR. Slovensko nebude s istotou mať podiel na privatizácii, o vojnu oligarchov (zapojenie) a chudobu (ktorá sa z Afriky a stredného Východu valí do Európy dennodenne veľkoobjemne) nemáme záujem (stačí si popozerať diskusie).

Odpoveď pána Čupríka-asistenta poslanca Otto Brixi :
Vážený pán ,
v mene pána poslanca Otta Brixiho by sme Vám radi poskytli našu reakciu na Váš email.
Ustanovenie § 11 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len “Vyhláška”) je potrebné vnímať v širšom kontexte ostatných ustanovení § 11 Vyhlášky a významu tejto úpravy.
Samotné ust. § 11 ods. 1 písm. b) Vyhlášky na ktoré odkazuje § 11 ods. 2 Vyhlášky, má za cieľ zmierniť nepriaznivý (finančný) dopad na spotrebiteľa v prípade jeho neúspechu v spore proti dodávateľovi. Teda už týmto je spotrebiteľ zvýhodňovaný a chránený špeciálne oproti ostatným subjektom. Toto ustanovenie je tiež istou motiváciou jednak pre advokátov, aby títo prejavovali väčší záujem o pomoc spotrebiteľom aj v zložitejších prípadoch, kde je úspech spotrebiteľa prinajmenšom otázny a jednak motiváciou pre spotrebiteľov, aby títo neboli odrádzaní od uplatňovania svojich nárokov i v takýchto “neistých” prípadoch.  V tomto kontexte teda ide celkom jednoznačne o úpravu prospotrebiteľskú.

Je potrebné tiež uviesť, že v prípadoch, kedy je takmer istý minimálne čiastočný úspech spotrebiteľa (ako ste uviedli, takýchto prípadov je drvivá väčšina) nie je ani verejný záujem špeciálne zvýhodňovať spotrebiteľa oproti iným klientom advokátov. Uvedené je potrebné konštatovať  najmä s ohľadom na skutočnosť, že platný právny poriadok Slovenskej republiky už poskytuje spotrebiteľovi viacero iných účinných prostriedkov a nástrojov pomoci a ochrany pri uplatňovaní jeho práv.

Ide napríklad o zákonnú úpravu týkajúcu sa spotrebiteľských združení, ktoré poskytujú bezplatnú právnu pomoc a majú zákonné možnosti do súdneho konania vstúpiť ako vedľajší účastník na strane spotrebiteľa, alebo spotrebiteľa pred súdom (a inými štátnymi orgánmi) priamo zastupovať.

Rovnako zohrávajú v tomto smere významnú úlohu príslušné štátne inštitúcie a ich útvary, ako sú napríklad Komisia pre posudzovanie neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, Slovenská obchodná inšpekcia, Národná banka Slovenska apod., ktoré majú rozsiahlé kompetencie v tejto oblasti.

Okrem iného, vyššie uvedené subjekty vedia i kvalifikovane posúdiť a identifikovať nároky spotrebiteľa voči dodávateľovi a ich vymožiteľnosť resp. pravdepodobnosť úspešnosti spotrebiteľa v súdnom konaní. Takéto možnosti a výhody iní klienti nemajú. Navyše platné právne predpisy zakotvujú i mnohé povinnosti pre súdy, s cieľom ochrany spotrebiteľa pri uplatňovaní jeho práv v súdnom konaní.

Podľa nášho názoru je práve takto vytvorený systém ideálnou možnosťou pre tých spotrebiteľov, ktorý majú vopred veľkú pravdepodobnosť ich úspešnosti v súdnom spore s dodávateľom, aby úspešne a s kvalifikovanou pomocou uplatnili svoje práva a nároky v súdnom konaní. Preto ak je vysoký predpoklad, že spotrebiteľ aspoň čiastočne vyhraje, platná právna úprava poskytuje spotrebiteľovi pestrú paletu možností na dosiahnutie ochrany svojich práv a právom chránených záujmov.

Dovoľujeme si tiež poukázať na to, že advokát môže vždy znížiť základnú sadzbu tarifnej odmeny, rovnako ako má advokát vždy právo odmietnuť prevzatie právneho zastúpenia. Z uvedeného vyplýva, že odmena advokáta za úkony právnych služieb je teda vždy vecou dohody advokáta a jeho (potenciálneho) klienta a na tom by sa nič nezmenilo ani v prípade prijatia Vami naznačovaných zmien. (pozn. odthrnutosť od reality)

Dúfam, že Vám nami predložený názor pomohol zorientovať sa v ustanoveniach zákonov a vyhlášok. Ak by ste potrebovali ďalšie poradenstvo, radi Vám pomôžeme.

Dušan

Občan za skutočne právny štát
   PRINT RSS

Hlavná stránka